ศูนย์อนุรักษ์และศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน โรงเรียนบางตะบูนวิทยา

ศูนย์เรียนรู้ด้านป่าชายเลนอันเป็นหนึ่งในเพชรในเรือนของ สพม.10 ซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ ที่มีโรงเรียนจากทั่วประเทศนำครู นักเรียน มาศึกษาเรียนรู้ และร่วมกิจกรรมของที่นี่ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก โครงการดังกล่าวรับผิดชอบโดย คุณครูชมพูนุช ประเสริฐจิตร์ ครูผู้เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างแท้จริง

ต่อมาในภายหลังได้เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้ามาศึกษาด้านป่าชายเลนและสิ่งแวดล้อมบริเวณนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่มีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การเดินชมสภาพป่าชายเลน การรับฟังการบรรยายเรื่องป่าชายเลน การฝึกปฏิบัติเรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนโดยอาศัยขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำไปสู่ข้อมูลและข้อสรุปต่างๆที่น่าสนใจรวมทั้งกิจกรรมเสริมความรู้อื่นๆ เช่น นั่งเรือชมทัศนียภาพบริเวณชายฝั่ง ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านการทำนาเกลืออันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นการลุยเลนหาหอยแครงและการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้รอบด้านเกี่ยวกับป่าชายเลน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand